Vedtægter for Brugerforeningen på Gribskov Seniorcenter

Adresse: Gribskov Seniorcenter, Parkvænget 20 B, 1. og 2. sal., 3200 Helsinge

Gribskov Seniorcenter er en kommunal institution og derfor overordnet underlagt kommunalbestyrelsens beslutninger.

§ 1. Vision:

 • Gribskov Seniorcenters vision er at give Gribskov Kommunes seniorer 60+ og førtidspensionister en aktiv og indholdsrig tilværelse, med bl.a. kreativitet, idræt og positivt samvær.

§ 2. Mission:

 • Til stadighed at udvikle det netværksskabende miljø.
 • Give mulighed for at styrke samhørighedsfølelsen.
 • I videst muligt omfang skabe attraktive rammer for alle ønskede aktiviteter.
 • Inddrage medlemmerne mest mulig i centrets drift.
 • Gribskov Seniorcenters motto efterleves: Et levende center – hvis du gør dit til det.

§ 3. Medlemmer:

 • Brugerforeningen Gribskov Seniorcenter optager som medlemmer seniorer 60+ og førtidspensionister.
 • Medlemmer skal være tilmeldt Gribskov Seniorcenter.
 • Medlemmer skal være bosiddende i kommunen.
 • Undtagelser kan dog finde sted. Afgørelser herfor træffes af Brugerråd og ledelse, og fremlægges på et brugermøde.

§ 4. Medlemskabets gyldighed:

 • Medlemskabet er betinget af at Gribskov Seniorcenters vision ikke modarbejdes.

§ 5. Generalforsamling:

 • Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned og indkaldelse skal ske ved opslag i centret senest den 1. januar, samt ved omtale/annonce i Gribskov Seniorcenters program, der udkommer umiddelbart før generalforsamlingen.
 • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres til brugerrådet eller forslagskassen senest 8 dage før.
 • Brugerrådet kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter behov. Eller hvis mindst 1/3 brugere skriftligt over for brugerrådet fremsætter ønske om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
 • Det er brugerrådets ansvar, at ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter at begæring er fremsat.
 • Bekendtgørelsen skal ske ved opslag i centret og om muligt ved omtale/annoncering i Gribskov Seniorcenter.
 • Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer og er beslutningsdygtige ved simpelt flertal.
 • Generalforsamlingen er øverste myndighed for brugerforeningen på Gribskov Seniorcenter.

§ 6. Brugerrådet:

 • Brugerrådet består af 7 medlemmer samt 1 suppleant.
 • Alle valg sker på den ordinære generalforsamling i februar måned.
 • Brugerrådet består af:
  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Sekretær
  • 3 menige medlemmer
  • 1 Suppleant

§ 7. Valg:

 • 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal. Genvalg kan finde sted.
 • 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
 • Brugerrådet konstituerer sig efter generalforsamlingen.
 • Hvert år vælges 1 suppleant, der indkaldes efter behov. Genvalg kan finde sted.
 • Ethvert medlem af brugerforeningen har stemmeret og kan opstilles og vælges til brugerrådet.
 • Ingen i brugerrådet må sidde i bestyrelsen i en anden pensionistorganisation.
 • Valget afgøres ved, at de med flest stemmer indtræder i brugerrådet.
 • Den efterfølgende med flest stemmer bliver automatisk suppleant.
 • Hvert år vælges 2 revisorer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

§ 8. Opstilling af kandidater:

 • Kandidater til brugerrådet kan opstilles i ugen før generalforsamlingen ved skriftlig meddelelse til brugerrådet.
 • Kandidater kan også opstille på selve generalforsamlingen.
 • Det er en selvfølge, at kandidaten skal have godkendt sin opstilling, samt være til stede på selve generalforsamlingen, evt. repræsenteret ved skriftlig fuldmagt.

§ 9. Ansvar/kompetence:

 • Brugerrådet skal efterleve en bestyrelses ansvar og pligter, f.eks. overholde diverse love, herunder tavshedspligt ved personsager.
 • Spørgsmål af personlig art vedrørende brugerne eller personalet, behandles af ledelsen.
 • Brugerrådet kan og bør fremlægge presserende/væsentlige sager til afgørelse på brugermødet.

§ 10. Møder:

 • Brugerrådet afholder møde med centrets ledelse 1 gang om måneden og desuden efter behov.
 • Brugerrådet afholder desuden brugermøde for foreningens medlemmer ca. 1 gang om måneden.
 • Forslag til brugermødet skal lægges i forslagskassen senest 8 dage inden mødet.

§ 11. Andet:

 • Brugerrådet har medindflydelse på centrets åbningstider, priser og husorden.

§ 12. Økonomi:

 • Kassererne for grupper på Gribskov Seniorcenter med egen økonomi, aflægger skriftligt regnskab hvert år på brugerforeningens ordinære generalforsamling i februar måned. Dette omfatter dog ikke togklubbens.
 • Regnskaberne følger kalenderåret.
 • Formand og kasserer har adgang til bankkonti. Dette gælder dog ikke togklubbens.
 • Brugerrådet har medindflydelse på Gribskov Seniorcenters budget.
 • Brugerrådet har ansvar/rådighed over brugerforeningens konto, overskud fra markeder o.l., samt medindflydelse på gruppernes regnskaber.
 • Formand og kasserer tegner i fællesskab brugerforeningen i økonomisk henseende overfor banken.

§ 13. Indkøb:

 • Indkøb af større anskaffelser skal foretages efter samråd mellem brugerråd og ledelse.

§ 14. Revision:

 • Revisorerne er ansvarlige for at revidere samtlige regnskaber under Gribskov Seniorcenters brugerforening, senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 15. Revidering af vedtægter:

 • Vedtægterne kan revideres ved behov, på den ordinære generalforsamling.

§ 16. Ophør af brugerforeningen:

 • Foreningen kan kun ophøre ved nedlæggelse af Gribskov Seniorcenter.
 • Eventuelle midler skal overføres til andet frivilligt ældrearbejde.

Behandlet og godkendt på Gribskov Seniorcenters generalforsamling den 21.06.2021.


Oprindelig ordlyd af 19. 02.2018 er ændret:
§ 12. Økonomi. Stk. 1. Kassererne for grupper på Gribskov Seniorcenter med egen Økonomi, aflægger skriftligt regnskab hvert år på brugerforeningens ordinære generalforsamling i februar måned.
§ 12. Økonomi. Stk. 3. Formand og kasserer har adgang til bankkonti.

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: