Vedtægter for Brugerforeningen på Gribskov Seniorcenter

Adresse: Gribskov Seniorcenter, Parkvænget 20 B, 1. og 2. sal., 3200 Helsinge

Gribskov Seniorcenter er en kommunal institution og derfor overordnet underlagt kommunalbestyrelsens beslutninger.

§ 1. Vision:

 • Gribskov Seniorcenters vision er at give Gribskov Kommunes seniorer 60+ og førtidspensionister en aktiv og indholdsrig tilværelse, med bl.a. kreativitet, idræt og positivt samvær.

§ 2. Mission:

 • Til stadighed at udvikle det netværksskabende miljø.
 • Give mulighed for at styrke samhørighedsfølelsen.
 • I videst muligt omfang skabe attraktive rammer for alle ønskede aktiviteter.
 • Inddrage medlemmerne mest mulig i centrets drift.
 • Gribskov Seniorcenters motto efterleves: Et levende center – hvis du gør dit til det.

§ 3. Medlemmer:

 • Brugerforeningen Gribskov Seniorcenter optager som medlemmer seniorer 60+ og førtidspensionister.
 • Medlemmer skal være tilmeldt Gribskov Seniorcenter.
 • Medlemmer skal være bosiddende i kommunen.
 • Undtagelser kan dog finde sted. Afgørelser herfor træffes af Brugerråd og ledelse, og fremlægges på et brugermøde.

§ 4. Medlemskabets gyldighed:

 • Medlemskabet er betinget af at Gribskov Seniorcenters vision ikke modarbejdes.

§ 5. Generalforsamling:

 • Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned og indkaldelse skal ske ved opslag i centret senest den 1. januar, samt ved omtale/annonce i Gribskov Seniorcenters program, der udkommer umiddelbart før generalforsamlingen.
 • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres til brugerrådet eller forslagskassen senest 8 dage før.
 • Brugerrådet kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter behov. Eller hvis mindst 1/3 brugere skriftligt over for brugerrådet fremsætter ønske om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
 • Det er brugerrådets ansvar, at ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter at begæring er fremsat.
 • Bekendtgørelsen skal ske ved opslag i centret og om muligt ved omtale/annoncering i Gribskov Seniorcenter.
 • Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer og er beslutningsdygtige ved simpelt flertal.
 • Generalforsamlingen er øverste myndighed for brugerforeningen på Gribskov Seniorcenter.

§ 6. Brugerrådet:

 • Brugerrådet består af 7 medlemmer samt 1 suppleant.
 • Alle valg sker på den ordinære generalforsamling i februar måned.
 • Brugerrådet består af:
  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Sekretær
  • 3 menige medlemmer
  • 1 Suppleant

§ 7. Valg:

 • 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal. Genvalg kan finde sted.
 • 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
 • Brugerrådet konstituerer sig efter generalforsamlingen.
 • Hvert år vælges 1 suppleant, der indkaldes efter behov. Genvalg kan finde sted.
 • Ethvert medlem af brugerforeningen har stemmeret og kan opstilles og vælges til brugerrådet.
 • Ingen i brugerrådet må sidde i bestyrelsen i en anden pensionistorganisation.
 • Valget afgøres ved, at de med flest stemmer indtræder i brugerrådet.
 • Den efterfølgende med flest stemmer bliver automatisk suppleant.
 • Hvert år vælges 2 revisorer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

§ 8. Opstilling af kandidater:

 • Kandidater til brugerrådet kan opstilles i ugen før generalforsamlingen ved skriftlig meddelelse til brugerrådet.
 • Kandidater kan også opstille på selve generalforsamlingen.
 • Det er en selvfølge, at kandidaten skal have godkendt sin opstilling, samt være til stede på selve generalforsamlingen, evt. repræsenteret ved skriftlig fuldmagt.

§ 9. Ansvar/kompetence:

 • Brugerrådet skal efterleve en bestyrelses ansvar og pligter, f.eks. overholde diverse love, herunder tavshedspligt ved personsager.
 • Spørgsmål af personlig art vedrørende brugerne eller personalet, behandles af ledelsen.
 • Brugerrådet kan og bør fremlægge presserende/væsentlige sager til afgørelse på brugermødet.

§ 10. Møder:

 • Brugerrådet afholder møde med centrets ledelse 1 gang om måneden og desuden efter behov.
 • Brugerrådet afholder desuden brugermøde for foreningens medlemmer ca. 1 gang om måneden.
 • Forslag til brugermødet skal lægges i forslagskassen senest 8 dage inden mødet.

§ 11. Andet:

 • Brugerrådet har medindflydelse på centrets åbningstider, priser og husorden.

§ 12. Økonomi:

 • Kassererne for grupper på Gribskov Seniorcenter med egen økonomi, aflægger skriftligt regnskab hvert år på brugerforeningens ordinære generalforsamling i februar måned.
 • Regnskaberne følger kalenderåret.
 • Formand og kasserer har adgang til bankkonti.
 • Brugerrådet har medindflydelse på Gribskov Seniorcenters budget.
 • Brugerrådet har ansvar/rådighed over brugerforeningens konto, overskud fra markeder o.l., samt medindflydelse på gruppernes regnskaber.
 • Formand og kasserer tegner i fællesskab brugerforeningen i økonomisk henseende overfor banken.

§ 13. Indkøb:

 • Indkøb af større anskaffelser skal foretages efter samråd mellem brugerråd og ledelse.

§ 14. Revision:

 • Revisorerne er ansvarlige for at revidere samtlige regnskaber under Gribskov Seniorcenters brugerforening, senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 15. Revidering af vedtægter:

 • Vedtægterne kan revideres ved behov, på den ordinære generalforsamling.

§ 16. Ophør af brugerforeningen:

 • Foreningen kan kun ophøre ved nedlæggelse af Gribskov Seniorcenter.
 • Eventuelle midler skal overføres til andet frivilligt ældrearbejde.

Behandlet og godkendt på Gribskov Seniorcenters generalforsamling den 19.02.2018.

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: